Neidio i’r cynnwys

4 awgrym ar gyfer troi diswyddo’n bositif

talking to friends

Gall cael eich diswyddo olygu bod eich hunaniaeth, eich tirwedd ariannol a’ch rhagolygon yn newid yn ddramatig dros nos. Gall rhai cwmnïau gynnig cefnogaeth ar yr achlysuron hyn, ond chi sy’n penderfynu beth sy’n digwydd nesaf yn y pen draw.

Ar ôl wynebu cael ei ddiswyddo, dewisodd Cyfarwyddwr Domestic Angels, Sam, gychwyn ei busnes ei hun ac nid yw wedi edrych yn ôl. Dyma ei chynghorion gorau ar gyfer mynd trwy’r amser anodd hwn:

1. Gweld y cyfleoedd sydd o’ch blaen

Gall diswyddo wneud i unrhyw un ohonom deimlo bod gan rywun arall reolaeth ar ein bywydau, a bod gan rywun arall y pŵer i wneud penderfyniad sy’n newid bywyd i ni. Waeth bynnag y ffaith mai’r rôl sydd wedi dod yn ddiangen, nid y person, mae’n hawdd teimlo cnoeon drwgdeimlad, ac nid yw’n naturiol i bawb gofleidio’r foment fel cyfle. Edrychais i ail-lunio’r sefyllfa fel cyfle newydd i wneud rhywbeth boddhaus. Cofiwch, wrth i un drws gau, ymhen amser, bydd drws arall yn agor.


2. Bod yn garedig â chi’ch hun

Gwyliwch ffilm, treuliwch amser â ffrindiau a theulu, gwnewch rywbeth sy’n cychwyn eich proses ‘iacháu’. I rai, bydd hyn yn iacháu o’r hyn sy’n teimlo fel gwrthod erchyll ac i eraill bydd yn bryd ystyried yr hyn sy’n digwydd. Y naill ffordd neu’r llall, crëwch eiliad i ddod o hyd i’ch cydbwysedd, peidiwch â chynhyrfu. Codais gopi o’r ffilm Titanic a bar o siocled maint teulu, ychydig oriau ar y soffa heb neb arall o gwmpas a wnaeth y tric.


3. Cysylltu ag eraill

Roeddwn yn gwybod nad oedd pwynt i ddefnyddio fy egni ar bethau na allaf eu rheoli a phob pwynt i ganolbwyntio ar beth y gallaf ei reoli. Cysylltwch â ffrindiau a theulu, trefnwch dreulio amser yn sgwrsio am fywyd, y bydysawd. Gwrandewch ar eu meddyliau am sut y gallech ddefnyddio’ch sgiliau i ennill arian. Yn ystod fy amser yn siarad ag un ffrind, gofynnodd a allwn ddatrys problem iddi a dod o hyd i lanhawr ar gyfer ei chartref prysur. O’r fan honno, ganed fy musnes, Domestic Angels.


4. Peidio â chynhyrfu

Cofleidiwch yr eiliad unigryw hon yn eich bywyd i wneud pethau’n wahanol, er mwyn sicrhau bod eich bywyd gwaith yn unol â’ch blaenoriaethau personol a theuluol a allai fod wedi newid yn ddramatig ers i chi fentro allan i fyd gwaith ddiwethaf.

Roedd y penderfyniad i ddechrau Domestic Angels yn hawdd, roeddwn yn gallu gweld y gallwn fod y fam roeddwn eisiau bod trwy gael fy musnes fy hun ar fy nhelerau fy hun. Mynd â’r plant i’r ysgol, coginio prydiau bwyd gartref, amser gyda’n gilydd, a gwneud atgofion oedd fy mlaenoriaethau.

Trwy alinio gwneud penderfyniadau â’ch blaenoriaethau mae’n bosibl edrych yn ôl a pheidio â difaru. Nid wyf yn difaru symud i ffwrdd o fywyd corfforaethol. Ein pwrpas bywyd yw manteisio ar gyfleoedd a pheidio â difaru. Rwy’n argymell y mantra hwn i unrhyw un sy’n wynebu newid mewn bywyd, diswyddo neu fel arall.