Neidio i’r cynnwys

Awgrymiadau da ar gyfer cyfweliadau

remote interview

Felly, rydych chi wedi rhoi CV da i’r cyflogwr, neu ffurflen gais wych – gwych! Curwch eich cefn eich hun yn haeddiannol!

Nawr, gadewch i ni siarad am y cyfweliad:

Beth fyddwch yn ei wisgo? A allwch ddefnyddio’ch nodiadau? Mae’r rhain i gyd yn bethau y mae rhaid i chi feddwl amdanynt ymlaen llaw p’un a ydych yn mynd i’r cyfweliad mewn person neu ar-lein.

Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhannu eu hoff awgrymiadau ar gyfer y cyfweliad pwysig hwnnw:

Cynlluniwch eich taith

Dylai cyfweliadau fod yn cael eu cynnal dros y ffôn neu ar-lein lle bynnag y bo modd (edrychwch ar yr awgrymiadau hyn ar wefan y Guardian), ond mewn rhai achosion eithriadol efallai y bydd angen i chi deithio. Wrth gynllunio’ch taith, gadewch amser ychwanegol bob amser i ganiatáu ar gyfer unrhyw oedi annisgwyl. Mae hefyd yn syniad da cael rhif cyswllt y cyfwelydd gyda chi, rhag ofn y bydd angen i chi eu ffonio.

Dillad

Meddyliwch am ddillad smart, glân a phroffesiynol, sy’n golygu dim jîns, dim siwtiau trac a dim esgidiau ymarfer. Fe’ch cynghorir hefyd i gadw gemwaith a phersawr cyn lleied â phosibl hefyd. Rydych am gael eich cofio am y rhesymau cywir.

Ffurflenni

Mae bob amser yn syniad da mynd â CV a ffurflen gais â chi. Efallai y bydd cyfwelydd yn cyfeirio at eich CV neu’ch ffurflen gais a gofyn mwy amdano – bydd yn disgwyl i chi gael copi wrth law. Mae hyn yn dangos eich bod wedi paratoi ac wedi rhoi llawer o feddwl ac ymdrech yn y cyfweliad.

Peidiwch ag anghofio mynd ag unrhyw ddogfennau eraill y gallai’r cyflogwr fod wedi gofyn i chi fynd â hwy â chi, fel eich pasbort neu’ch Rhif Yswiriant Gwladol.

Nodiadau!

Gwnewch hwy, eu hadolygu, a’u defnyddio. Ar ôl i chi gael eich gwahodd i gyfweliad, dylech dreulio peth amser yn ymchwilio i’r cwmni. Mae mynd i gyfweliad â gwybodaeth dda am y cwmni yn rhoi hyder i chi, ac yn dweud wrth y cyflogwr eich bod o ddifrif ac yn angerddol am yrfa â hwy. Bydd yn eich helpu i wneud eich atebion cyfweliad yn fwy perthnasol i’r cyflogwr a dylai roi rhywbeth priodol i chi ofyn iddo ar y diwedd. Rhowch sylw arbennig i hanes y cwmni, beth maent yn ei wneud, unrhyw gyflawniadau penodol maent yn falch ohonynt, unrhyw newyddion neu ymgyrchoedd cyfredol, a phwy yw eu cystadleuwyr (os yw’n berthnasol). Y peth gorau yw gwneud rhestr fer o fwledi y gallwch edrych arni’n gyflym os ewch yn sownd, yn hytrach na thudalennau o sgriblo!

Tra ein bod yn siarad am gwestiynau cyfweliad, beth am geisio darganfod beth maent yn debygol o’i ofyn i chi? Gall chwiliad cyflym ar y rhyngrwyd fagu fforymau a byrddau trafod sy’n ymwneud â phrofiadau cyfweld pobl eraill â’r cwmni. Gall cael syniad o’r hyn y gellid ei ofyn helpu i dawelu’ch nerfau cyn cyfweliad.

Gorau arf arfer

Ymarferwch eich atebion i gwestiynau cyfweliad cyffredin neu rhowch gynnig ar ffug gyfweliad ag aelod o’r teulu. Bydd hyn yn eich atal rhag tynnu cyfweliad canol gwag. Os ydych yn cael eich hun ychydig yn sownd am eiriau, dywedwch rywbeth fel “mae hwnna’n gwestiwn diddorol iawn, a gaf i gymryd eiliad i feddwl am hynny?”. Bydd hyn yn rhoi peth amser i chi dawelu’ch hun a meddwl am yr ateb.

Mae gan wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol restr o’r deg prif gwestiwn cyfweliad yma.

Bod eich hunan

Ar ôl i chi wneud yr holl baratoi hwn, cofiwch fod yn gwrtais, cyfeillgar, gwenu a bod yn chi’ch hun!

Pob hwyl i chi!

Os ydych eisiau cymorth pellach â chyfweliadau, mae gan LifeSkills, a grëwyd â Barclays, fodiwl sy’n ymdrin â phwrpas cyfweliadau swydd a’r broses o baratoi ar gyfer un. Ewch i wefan LifeSkills i ddarganfod mwy.

Mwy o erthyglau

Interview

Perchen y cyfweliad

Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i'r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau i roi mantais i ...

darllen yr erthyglamPerchen y cyfweliad