Neidio i’r cynnwys
Construction worker hammering nails into a flat roof

Adeiladu

P'un a ydych yn cychwyn yn eich gyrfa, yn newid swydd neu'n symud o sector gwahanol, mae ystod eang o rolau a chyfleoedd ar gael yn y maes adeiladu.

Mathau o rolau

Gallwch ddechrau yn y diwydiant adeiladu unrhyw adeg o ymadawr ysgol i ddiweddarach yn eich gyrfa. Mae llawer o bwyntiau mynediad ar gael gan gynnwys prentisiaethau, prentisiaethau uwch (sy’n cyfateb i flwyddyn gyntaf gradd) neu gyfleoedd lefel mynediad lle gallwch ddysgu yn y swydd.

Mae gan lawer o gwmnïau adeiladu mawr ac ymgynghoriaethau raglenni graddedigion gyda derbyniadau penodol bob blwyddyn. I gael mwy o wybodaeth am y gwahanol lwybrau i yrfa ym maes adeiladu, edrychwch ar adran ‘Beth yw fy opsiynau’ ar wefan Go Construct (agor mewn tab newydd), neu ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol.

Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu modern yn cynnig cyfleoedd i fod yn greadigol, yn gydweithredol ac i fwynhau potensial enfawr i amrywiaethu ac i dyfu.

Mae crefftau fel gosod brics a theils yn parhau i fod yn hanfodol, ond mae ystod enfawr o rolau cyffrous ac amrywiol eraill i’w dewis ohonynt ar wefan Go Construct. Cymerwch gip olwg ar wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol i gael mwy o wybodaeth am y gwahanol rolau sydd ar gael.

P’un a yw’n well gennych swydd weithredol lle rydych allan ar hyd y lle, rôl swyddfa sy’n dibynnu mwy ar gynllunio a threfnu, neu rywbeth sy’n cyfuno’r ddwy, mae rhywbeth sy’n addas i’ch sgiliau a’ch dewisiadau.

Yn ogystal ag adeiladu tai, mae adeiladu masnachol – sy’n cynnwys popeth o swyddfeydd i stadia pêl-droed – ac isadeiledd, sy’n cynnwys ffyrdd, pontydd, cyflenwad dŵr a draenio, cyflenwad trydan a mwy. Ac yna, wrth gwrs, mae logisteg darparu’r gwasanaethau hyn, yn ogystal â chyfleoedd mewn ymchwil a datblygu, adnoddau dynol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Manteision o weithio mewn adeiladu

Mae llawer o swyddi ymarferol ar safleoedd, nid yw’r diwydiant adeiladu bob tro am bobl mewn hetiau caled. Yn dibynnu ar eich profiad a’ch cymwysterau mae cannoedd o swyddi nad ydynt yn golygu eich bod yn cael eich dwylo’n fudr, gan gynnwys rolau rheoli a thechnegol, cynllunwyr a dylunwyr.

  • Dynion yw’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio mewn swyddi adeiladu, ond mae hynny’n newid yn gyflym. Yn y DU, mae 14% o bobl yn y diwydiant yn fenywod – mae hynny’n fwy na 320,000 o fenywod. Maent yn gwneud ystod lawn o swyddi o weithio ar y safle i oruchwylwyr a rheolwyr prosiect ar gyfer peirianwyr.
  • Ar hyn o bryd mae prinder sgiliau yn y diwydiant adeiladu, sy’n gyfle gwych i raddedigion newydd. Mae rheoli prosiectau adeiladu gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer busnes adeiladu yn foddhaus, yn fedrus iawn ac mor addas i rywun sydd wedi bod yn y brifysgol â rhywun sydd heb wneud hynny
  • Mae llawer o swyddi mewn adeiladu mewn ei ffocysu ar gynaladwyedd a thechnolegau gwyrdd, sydd yn helpu i sicrhau fod yr amgylched yn cael ei warchod yn ystod ac ar ôl adeiladu.
  • Gall adeiladau modern gael effaith bositif ar y gymuned â’r bobl sydd yn eu defnyddio. Er engraifft, gall ystad dai newydd gynnwys maes chwarae cymunedol neu gampfa i’r holl breswylwyr ddefnyddio.
  • Mae adeiladu yn ddiwydiant cyffrous ar flaen y gad technolegau newydd. Mae adeiladu modern yn datblygu a defnyddio’r technoleg diweddaraf, gan gynnwys modelu cyfrifiadurol 3D, dronau arolygu a thecholeg nano i ddatblygu deunyddiau newydd
Carpenter working with tools at a bench

Sgiliau dymunol

Mae amryw o sgiliau eu hangen ar gyfer rolau mewn adeiladu gan gynnwys sgiliau cyfathrebu rhagorol, datrys problemau, sylw i fanylion, sgiliau corfforol megis symudiad, cydsymud a deheurwydd a’r gallu i weithio yn dda gyda eraill

Dysgu mwy

CYMORTH OS OES GENNYCH ANABLEDD NEU GYFLWR IECHYD HIRDYMOR

Mae llawer o gyflogwyr yn y sector hwn yn aelodau o’r cynllun Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn golygu eu bod wedi ymrwymo i gamau gweithredu a fydd yn darparu cyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwaith i bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol. Gallwch chwilio am swydd gyda chyflogwr Hyderus o ran Anabledd ar Dod o hyd i swydd.

Gall Mynediad i Waith dalu tuag at y costau am gymorth cyfathrebu mewn cyfweliad swydd ac efallai y gall ddarparu cymorth ymarferol neu iechyd meddwl parhaus pan fyddwch yn cael swydd. I gael gwybod a ydych yn gymwys, edrychwch ar y canllawiau diweddaraf.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

Gweithio’n ddiogel yn ystod Coronafeirws

Canllaw ar gyfer pobl sydd yn gweithio yn neu redeg amgylcheddau gweithio awyr agored

Ewch i'r safle

Sectorau eraill sy’n cyflogi ar hyn o bryd