MOT Canol Oes: Eich arian

Deall eich arian, pensiwn ac unrhyw ddyled. Blaenoriaethwch eich diogelwch ariannol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Hanfodion arian

Deall eich cyllideb bersonol

Defnyddiwch y cynllunydd cyllideb HelpwrArian i nodi’ch incwm a’ch treuliau. Mae gwybod y pethau sylfaenol yn gwneud y pynciau mwy cymhleth yn haws.

Cadw mi gei pinc a chyfrifiannell ar fwrdd pren

Dod o hyd i ymgynghorydd ymddeol

Gall cael ymgynghorydd pan fyddwch yn ymddeol eich helpu i wneud y penderfyniad iawn ar gyfer eich sefyllfa bersonol benodol. Defnyddiwch y cyfeiriadur HelpwrArian i ddod o hyd i ymgynghorydd rheoledig a diduedd i’ch helpu i wneud y penderfyniad iawn am eich ymddeoliad.

Cael MOT ariannol

Mae HelpwrArian yn darparu arweiniad diduedd a gefnogir gan y llywodraeth. Defnyddiwch yr adnodd MOT Ariannol Digidol newydd i’ch helpu gyda dadansoddiad llawn o’ch sefyllfa ariannol gan gynnwys eich cynilion, pensiwn ac unrhyw ddyled.

Arian y gallech fod â hawl iddo

Gwiriwch pa fudd-daliadau a chymorth ariannol y gallech eu cael

Darganfyddwch am unrhyw fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys i’w cael. Gallwch hefyd gael gwybod am gredydau treth posibl.

Uwch ddynes yn ymgynghori â gweithiwr swyddfa

Darganfyddwch a allwch chi gadw rhai budd-daliadau tra'n gweithio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol (UC) ac yn symud i swydd, gallwch helpu i roi hwb i’ch cyllid. Darllenwch y canllaw hwn i ddeall eich sefyllfa, gan gynnwys sut mae enillion yn effeithio ar daliadau budd-dal.

Eich pensiwn

Cael hanfodion pensiwn yn iawn

Darganfyddwch ganllawiau ar hanfodion pensiwn, awto-ymrestru, Pensiwn y Wladwriaeth a lwfansau treth yn adran pensiynau ac ymddeoliad HelpwrArian.

Dyn yn eistedd yn ei swyddfa gartref ac yn defnyddio ei ffôn o flaen ei liniadur

Gwiriwch eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Darganfyddwch pryd y byddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, eich oedran cymhwyso Credyd Pensiwn a phryd y byddwch yn gymwys i deithio ar fysiau am ddim.

Gwiriwch eich Rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Darganfyddwch faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael, pryd y gallwch ei gael a sut i’w gynyddu os gallwch.

Dod o hyd i hen gronfa bensiwn preifat

Cael manylion cyswllt i chwilio am eich cynllun pensiwn gweithle neu bersonol coll eich hun, neu ar gyfer cynllun rhywun arall os oes gennych eu caniatâd.

Hunangyflogedig? Cael adolygiad pensiwn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn gan HelpwrArian os ydych yn hunangyflogedig ac angen asesu eich manylion pensiwn.

Cael Yswiriant Gwladol i helpu i hybu eich Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych yn rhiant, yn fam-gu neu’n dad-cu neu’n oedolyn arall sy’n gofalu am blentyn o dan 12 oed, neu os ydych yn ddiwaith neu i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch, darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael credydau Yswiriant Gwladol.

Eich incwm ymddeol

Cynlluniwch eich incwm ymddeol cam wrth gam

Gwiriwch pryd y gallwch ymddeol, cynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth a gwirio pa arian arall y gallech ei gael.

Cwpl bach yn sefyll ar ben pentwr o ddarnau arian

Darllenwch ychydig o chwedlau cyffredin am ymddeoliad

Darganfyddwch pam ei bod yn bwysig cynllunio eich ymddeoliad ymhell ymlaen llaw. Ewch i YourPension am gamau nesaf syml yn eich taith cynllunio at ymddeol.

Cyfrifwch eich incwm ymddeol delfrydol

Darganfyddwch sut i gynnal y ffordd o fyw rydych chi eisiau gan ddefnyddio’r canllaw Safonau Byw Ymddeol hwn gan y Gymdeithas Pensiynau a Chynilion Gydol Oes, gyda’r nod o dorri trwy’r amwysedd sy’n amgylchynu cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Help gyda dyled

Cael help gan Gyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim dros y ffôn, wyneb yn wyneb a thrwy gwesgwrs. Gallwch ddarllen cyngor yn eu hadran Dyled ac Arian a threfnu apwyntiad gydag ymgynghorydd lleol.

Cwpl ifanc yn ymgynghori â dynes mewn swyddfa

Cael cyngor ar ddyledion ar-lein nawr

Rhowch eich manylion yn gyfrinachol yn yr adnodd cyngor Llinell Ddyled Genedlaethol i dderbyn cyllideb wedi’i bersonoli ac atebion i ddelio â dyled. Bydd angen manylion eich incwm a’ch biliau wrth law.

Cysylltwch â Debt Advice Foundation

Mae Debt Advice Foundation yn elusen ddyled arbenigol sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim. Dysgwch am gymorth costau byw, lleihau taliadau misol a diogelu eich cartref rhag credydwyr.

Cysylltwch â Step Change am help gyda dyled

Mae StepChange yn elusen ddyled sy’n helpu cannoedd ar filoedd o bobl y flwyddyn. Cael cyngor hyblyg, am ddim yn seiliedig ar asesiad cynhwysfawr o’ch sefyllfa dyled a dibyniaeth.

Ydy dyled yn effeithio eich iechyd meddwl

Nid yw cynnwys Yr Alban ar gael yn Gymraeg

Hanfodion arian

Deall eich cyllideb bersonol

Defnyddiwch y cynllunydd cyllideb HelpwrArian i nodi’ch incwm a’ch treuliau. Mae gwybod y pethau sylfaenol yn gwneud y pynciau mwy cymhleth yn haws.

Cadw mi gei pinc a chyfrifiannell ar fwrdd pren

Dod o hyd i ymgynghorydd ymddeol

Gall cael ymgynghorydd pan fyddwch yn ymddeol eich helpu i wneud y penderfyniad iawn ar gyfer eich sefyllfa bersonol benodol. Defnyddiwch y cyfeiriadur HelpwrArian i ddod o hyd i ymgynghorydd rheoledig a diduedd i’ch helpu i wneud y penderfyniad iawn am eich ymddeoliad.

Cael MOT ariannol

Mae HelpwrArian yn darparu arweiniad diduedd a gefnogir gan y llywodraeth. Defnyddiwch yr adnodd MOT Ariannol Digidol newydd i’ch helpu gyda dadansoddiad llawn o’ch sefyllfa ariannol gan gynnwys eich cynilion, pensiwn ac unrhyw ddyled.

Arian y gallech fod â hawl iddo

Gwiriwch pa fudd-daliadau a chymorth ariannol y gallech eu cael

Darganfyddwch am unrhyw fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys i’w cael. Gallwch hefyd gael gwybod am gredydau treth posibl.

Uwch ddynes yn ymgynghori â gweithiwr swyddfa

Darganfyddwch a allwch chi gadw rhai budd-daliadau tra'n gweithio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol (UC) ac yn symud i swydd, gallwch helpu i roi hwb i’ch cyllid. Darllenwch y canllaw hwn i ddeall eich sefyllfa, gan gynnwys sut mae enillion yn effeithio ar daliadau budd-dal.

Eich pensiwn

Cael hanfodion pensiwn yn iawn

Darganfyddwch ganllawiau ar hanfodion pensiwn, awto-ymrestru, Pensiwn y Wladwriaeth a lwfansau treth yn adran pensiynau ac ymddeoliad HelpwrArian.

Dyn yn eistedd yn ei swyddfa gartref ac yn defnyddio ei ffôn o flaen ei liniadur

Gwiriwch eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Darganfyddwch pryd y byddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, eich oedran cymhwyso Credyd Pensiwn a phryd y byddwch yn gymwys i deithio ar fysiau am ddim.

Gwiriwch eich Rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Darganfyddwch faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael, pryd y gallwch ei gael a sut i’w gynyddu os gallwch.

Dod o hyd i hen gronfa bensiwn preifat

Cael manylion cyswllt i chwilio am eich cynllun pensiwn gweithle neu bersonol coll eich hun, neu ar gyfer cynllun rhywun arall os oes gennych eu caniatâd.

Hunangyflogedig? Cael adolygiad pensiwn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn gan HelpwrArian os ydych yn hunangyflogedig ac angen asesu eich manylion pensiwn.

Cael Yswiriant Gwladol i helpu i hybu eich Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych yn rhiant, yn fam-gu neu’n dad-cu neu’n oedolyn arall sy’n gofalu am blentyn o dan 12 oed, neu os ydych yn ddiwaith neu i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch, darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael credydau Yswiriant Gwladol.

Eich incwm ymddeol

Cynlluniwch eich incwm ymddeol cam wrth gam

Gwiriwch pryd y gallwch ymddeol, cynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth a gwirio pa arian arall y gallech ei gael.

Cwpl bach yn sefyll ar ben pentwr o ddarnau arian

Darllenwch ychydig o chwedlau cyffredin am ymddeoliad

Darganfyddwch pam ei bod yn bwysig cynllunio eich ymddeoliad ymhell ymlaen llaw. Ewch i YourPension am gamau nesaf syml yn eich taith cynllunio at ymddeol.

Cyfrifwch eich incwm ymddeol delfrydol

Darganfyddwch sut i gynnal y ffordd o fyw rydych chi eisiau gan ddefnyddio’r canllaw Safonau Byw Ymddeol hwn gan y Gymdeithas Pensiynau a Chynilion Gydol Oes, gyda’r nod o dorri trwy’r amwysedd sy’n amgylchynu cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Help gyda dyled

Cael help gan Gyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim dros y ffôn, wyneb yn wyneb a thrwy gwesgwrs. Gallwch ddarllen cyngor yn eu hadran Dyled ac Arian a threfnu apwyntiad gydag ymgynghorydd lleol.

Cwpl ifanc yn ymgynghori â dynes mewn swyddfa

Cael cyngor ar ddyledion ar-lein nawr

Rhowch eich manylion yn gyfrinachol yn yr adnodd cyngor Llinell Ddyled Genedlaethol i dderbyn cyllideb wedi’i bersonoli ac atebion i ddelio â dyled. Bydd angen manylion eich incwm a’ch biliau wrth law.

Cysylltwch â Debt Advice Foundation

Mae Debt Advice Foundation yn elusen ddyled arbenigol sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim. Dysgwch am gymorth costau byw, lleihau taliadau misol a diogelu eich cartref rhag credydwyr.

Cysylltwch â Step Change am help gyda dyled

Mae StepChange yn elusen ddyled sy’n helpu cannoedd ar filoedd o bobl y flwyddyn. Cael cyngor hyblyg, am ddim yn seiliedig ar asesiad cynhwysfawr o’ch sefyllfa dyled a dibyniaeth.

Ydy dyled yn effeithio eich iechyd meddwl

Nid yw cynnwys Gogledd Iwerddon ar gael yn Gymraeg