Neidio i’r cynnwys

Sut i ysgrifennu CV heb unrhyw brofiad

Two young women sitting behind a desk

Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith, os o gwbl. Gall ceisio am swyddi deimlo fel brwydr galed; mae’n ymddangos bod angen profiad ar gynifer o swyddi, ond yr unig ffordd y gallwch ennill profiad yw trwy gael y swyddi hynny – mae’n gylch rhwystredig.

Fodd bynnag, nid oes angen i’r sgiliau a’r rhinweddau a fynnir gan ddisgrifiadau swydd ddod o gyflogaeth flaenorol. Mae’n bosibl iawn creu CV heb unrhyw brofiad gwaith â thâl blaenorol sy’n sefyll allan yr un mor dda!

Mae gan gwefan Fledglink 5 awgrym i’ch helpu i ysgrifennu CV heb unrhyw brofiad

Mae gennych chi fwy o brofiad nag yr ydych chi’n ei sylweddoli

Yn gyntaf oll, mae’n hanfodol nodi nad oes gan unrhyw un DIM profiad.

Pwrpas profiad mewn CV yw dangos tystiolaeth ar gyfer y sgiliau sydd gennych. Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi cael swydd ‘iawn’ o’r blaen, bydd yna lawer o sgiliau y byddwch wedi’u datblygu trwy ryw fath arall o brofiad, boed yn gwirfoddoli, hobïau neu weithgareddau allgyrsiol. Er enghraifft:

  • ydych chi’n dda gyda Office, Mac neu ffonau clyfar? Mae gennych sgiliau TG.
  • oes gennych flog neu’n ysgrifennu ar gyfer cylchlythyr yr ysgol? Rydych yn gyfathrebwr da.
  • ydych chi wedi gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiad neu wedi codi casgliad? Gallwch reoli cyllidebau.
  • sut ydych wedi rheoli eich amser eich hun – efallai o amgylch astudio, adolygu arholiadau? Rydych yn drefnus.
  • ydych chi’n chwarae chwaraeon tîm neu ran o glwb? Rydych yn chwaraewr tîm sydd â chyfoeth o sgiliau meddal trosglwyddadwy.

Sut i ysgrifennu CV yn seiliedig ar sgiliau

Wrth ysgrifennu CV heb unrhyw brofiad cadarn, bydd y sgiliau sydd eu hangen arnoch fod wrth wraidd yr hyn sydd gennych i’w gynnig.

Os ydych ddim yn gwybod pa sgiliau i’w rhestru, trowch at y disgrifiad swydd – mae’r holl ddisgrifiadau swydd yn rhestru’r sgiliau a’r rhinweddau maen nhw’n chwilio amdanyn nhw mewn ymgeiswyr, felly rhestrwch nhw’ch hun!

Rhybydd i chi eich hun, mae angen ategu unrhyw beth rydych yn ei gynnwys; gall cyflogwyr sylwi ar ‘gorddweud’.

Mae gan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol wefan Teclyn Asesu Sgiliau a fydd yn gallu nodi eich doniau.

Cyflawniadau – beth ydych chi’n falch ohonynt?

Nid yw pawb yn cynnwys adran cyflawniadau ar eu CV, ond mae’n syniad da. Mae rhestru’ch cyflawniadau yn dangos eich bod yn berson effeithiol sydd â mwy i’w gynnig na chyflawni tasgau dyddiol yn unig.

Diddordebau

Adran arall nad oes yn rhaid i chi ei chynnwys o reidrwydd yw hobïau a diddordebau. Yr arfer gorau yw cynnwys yr hyn sy’n berthnasol i’r rôl rydych yn ymgeisio amdani.

Dywedwch eich bod yn gwneud cais am brentisiaeth arlwyo ac yn eich amser hamdden yn ysgrifennu blog bwyd, mae hwnnw’n ddiddordeb perthnasol sy’n profi ymhellach i’r cyflogwr eich bod yn angerddol am y diwydiant rydych am weithio ynddo.

Sut i deilwra’ch CV i rôl benodol

Mae’n bwysig ystyried y ffordd y bydd cyflogwyr yn darllen eich CV. Dylai treulio amser i ddarllen y disgrifiad swydd ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar sut i gyflwyno’ch CV.

Dyma 5 ffordd i deilwra’ch CV i’r disgrifiad swydd.

I gloi: pwysleisiwch yr hyn SYDD gennych

Wrth wraidd llunio CV heb unrhyw brofiad yw pwysleisio’r sgiliau sydd gennych yn barod. Wedi’i wneud yn gywir , bydd CV sy’n seiliedig ar sgiliau yn cynnig yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar recriwtiwr i benderfynu ai chi yw’r person iawn ar gyfer ei rôl.

I gael mwy o gyngor gyrfa a mynediad at gyfleoedd gwaith ewch i wefan Fledglink.

Mwy o erthyglau